6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

Türkiye’de kurulu Yelkanat Mobilya İthalat İhracat İmalat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”)olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, durum ve koşullara göre aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin,

 • Ticari ilişkilerimiz kapsamında veya sizlerle olan sözleşme ilişkimiz dahilinde;
 • İşlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
 • Tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
 • Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz. 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Tarafımızca müşterilere ilişkin kendileri tarafından tarafımıza sağlanan kişisel veriler işlenebilmektedir. Örnek kabilinden olmak üzere işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Kimlik Verisi                          : Ad, Soyad, TC Kimlik No, Esnaf Sicil No, Ticaret Sicil No, Vergi    Kimlik No

İletişim Verisi                         : Telefon numarası, adres bilgisi, e-posta verisi

Görsel Veri                            :  Kamera kayıt görüntüleri, fotoğraf verisi

Finansal Veri                          : IBAN ve Banka bilgileri, faturalandırma ve ödeme bilgileri, kredi        kartı bilgileri, Vergi dairesi ve vergi kimlik numara verileri

Diğer                                      : Araç bilgileri, Araç plaka bilgisi, imza verisi

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

İşveren olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek hukuki sebebiyle: Kimlik verinizi, İletişim verinizi, Finansal verinizi ve Diğer verilerinizi,

Kanunlarda öngörülen nedenlerle ve Aramızdaki sözleşmenin ifası sebebiyle: Kimlik verinizi, İletişim verinizi, Finansal verinizi ve Diğer verilerinizi,

Şirket’in meşru menfaati gereği sizden almış olduğumuz: Görsel verilerinizi ve Diğer verilerinizi,

ve bizzat sizin tarafınızdan tarafımıza verilen kişisel verilerinizi tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydı ile otomatik olmayan yollarla topluyoruz.

Şirket’in işyeri güvenliği sağlamaya yönelik hukuki yükümlülüğü gereği, işyerine yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla görsel verilerinizi topluyoruz.

Kişisel verileriniz aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Şirket tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler ile sınırlı olarak işlenebilir.

 • Şirket Ürün ve Hizmetlerinin sunulması
 • 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca yasal yükümlülük
 • Görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca yapılacak denetleme ve/veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi,
 • Yargı organlarının ve/veya idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi,
 • Müşteri talep ve şikayetlerinin takibi ve yönetimi,
 • Müşteri memnuniyeti çalışmalarının yürütülmesi,
 • Sunulan tüm hizmetlerin teslimatının, finansmanının planlanması ve yönetimi, faturalandırılmasının yapılması,
 • Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,
 • Aramızdaki ticari ilişki nedeniyle edindiğimiz hukuki yükümlülüğümüz gereğince ürün teslimi için lojistik faaliyetlerinin yerine getirilmesi,
 • Şirketin meşru menfaati için güvenliğinin sağlanması,
 • Veri güvenliği kapsamında, sistem ve uygulamalar için gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınması,
 • Kamu düzeninin ve sağlığının korunması amaçlarıyla işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT İÇİNDEKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Güvenliğiniz ve Şirketimizin yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi, tarafınız ile aramızdaki sözleşmenin ifası , hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi, ürün/mal teslimatının yerine getirilmesi amacıyla kişisel verileriniz, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere sair mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği nakliye firmaları, kargo firmaları, aracı şirketler ile  ilgili kurum veya kuruluşlar; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı gibi kamu tüzel kişileri ile paylaşılmaktadır.

Ayrıca Özel nitelikli olmayan kişisel verilerinizi;

 • Sunulan tüm hizmetlerin finansmanının planlanması ve yönetimi, faturalandırılmasının yapılması amacıyla muhasebe departmanı ve şirketin hizmet aldığı muhasebe şirketi/kişisi ile de paylaşılmaktadır.

VERİ İŞLEME SÜRESİ VE MUHAFAZA SÜRESİ

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; Şirketimizin tabi olduğu, ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır.

Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak işbu Aydınlatma Metninde açıklanan amaçların yerine getirilmesi ve her halükârda Şirket uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte, sürelerin dolması ardından ise silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Bu kapsamda süreç bazlı kişisel verilerin saklama süresi aşağıda belirtilmektedir;

HAKLARINIZ

KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili; 

 • Şirket’in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,
 • Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

Ayrıca, Şirket’ten yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır.

Yine açık rızanız dahilinde işlenmiş olan kişisel verilerinizi her zaman geri alabilme hakkınız bulunmakta, açık rızaya dayalı kişisel veri işlemeyi sonlandırma talep hakkınız bulunmaktadır.

Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Şirketten talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. 

Kişisel veri sahibi olarak yukarıda belirtilen hakları kullanmak istediğiniz taktirde; kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile talep ettiğiniz haklarınıza yönelik açıklamaları içeren taleplerinizi, yazılı ve imzalı bir dilekçe ile Kayseriosb Mah. 8. Cad No:23 Melikgazi/KAYSERİ adresine bizzat teslim edebilir info@capriswing.com e-posta adresine mail olarak gönderebilir, noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektupla, iletebilirsiniz.

VERİ SORUMLUSU                               : YELKANAT MOBİLYA İTHALAT İHRACAT İMALAT SANAYİ   VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ